REGLAMENTo

REGLAMENT

ARTICLE 1

La GRAN FONDO SB HOTELS TERRES DE L’EBRE és una marxa cicloturista de les regulades a l’article 9 del Reglament de “Cicloturisme-Ciclisme per a Tots” de la RFEC dins el marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb finalitats d’oci i turístics o culturals, excloent la competició. La prova estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’annex II del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, del 2 de març.

ARTICLE 2

La GRAN FONDO SB HOTELS TERRES DE L’EBRE tindrà la sortida oficial  a l’Hotel SB Corona Tortosa a les 08.00. Es proposen 3 opcions de marxa cicloturista (Petit Fondo, Medio Fondo i Gran Fondo) que finalitzaran al mateix Hotel SB Corona de Tortosa, on es realitzarà el tall de cursa per la Gran Fondo a les 14.00. La meta estarà oberta fins les 16.30. Passada l’hora de tall de cursa al hotel la marxa no es fa responsable dels participants que segueixin a la carretera. En el recorregut de Gran Fondo, el descens des del Mont Caro fins a l’hotel es realitzarà de forma encapsulada en grups de 50 participants. La marxa està oberta a tot ciclista major de 18 anys.

ARTICLE 3

Per als No Federats és d’obligada contractació una assegurança de dia de 10€. Aquesta assegurança es contracta en comprar la inscripció.
Són vàlides les llicències expedides per la Federació Catalana de Ciclisme i la Real Federació Espanyola de Ciclisme dins de l’especialitat de CICLISME. Les llicències de triatló no són vàlides.

ARTICLE 4

Per participar és obligatori estar en possessió de la corresponent llicència de ciclisme homologada per la Reial Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC), o subscriure la llicència de dia amb l’assegurança proporcionada per l’organització. Són els únics assegurances vàlids acceptats per les autoritats. La participació a la prova està sota la responsabilitat i propi risc dels participants. El participant en el moment de la seva inscripció manifesta trobar-se físicament apte per a la prova.

ARTICLE 5

NOMÉS ES CONSIDERA UNA INSCRIPCIÓ VÀLIDA quan s’han abonat els drets d’inscripció. El pagament només es pot realitzar per Internet amb targeta de crèdit a través de la passarel·la de pagament segura proposada per l’organització a la pàgina web www.granfondosbhotelsterresdelebre.com i en els terminis de temps indicats per l’organització.

ARTICLE 6

Les inscripcions es consideren DEFINITIVES pel que en el cas de no poder participar no es realitzarà la devolució de la inscripció. Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una altra persona diferent de la inscrita. No és possible la substitució d’un participant per un altre.
Únicament es realitzaran devolucions per raons de salut, les quals s’han de demostrar amb documents acreditats per autoritats competents.

ARTICLE 7

A les 14:00 es realitzarà un tall de cursa pels participants de la Gran Fondo a l’alçada del hotel i el Tancament de Cursa pels participants de la Mig i Petit Fondo. El participant que sobrepassi aquests horaris haurà d’abandonar la prova de manera obligatòria, fent ús de la furgoneta escombra o bé, exclòs de la prova, passarà sota la seva responsabilitat a ser un usuari normal de les vies públiques si decidís continuar el recorregut amb bicicleta.

A les 15.00 es preveu l’arribada de l’encapsulament de ciclistes de la Gran Fondo i el fi del control del transit. La meta romandrà Oberta fins les 16.30

La paella del avituallament final al hotel es donarà en els horaris de 13.30 a 16 a tots els participants. Per aquells que arribin més tard s’en reservarà

ARTICLE 8

La recollida de dorsals es realitzarà a l’Hotel SB Corona Tortosa en l’horari marcat en el programa. Tot participant ha de portar, de forma obligatòria i visible: el dorsal. Aquell ciclista que no porti col·locat de manera visible el dorsal serà exclòs del recorregut per membres de l’organització o per les forces de l’ordre. El dorsal és un article personal i intransferible. La persona inscrita només podrà participar amb el dorsal que li ha estat assignat i accepta no permetre l’ús del mateix a altres persones. No s’admetran reclamacions per pèrdua de dorsal o col·locació en lloc inadequat.
Es podrà retirar el dorsal d’un altre participant amb original o fotocòpia dels documents necessaris (DNI o llicència).

ARTICLE 9

Tot participant que sigui vist remolcat per qualsevol vehicle serà sancionat per l’organització. Prohibició de vehicles acompanyants d’acord amb la Normativa de Trànsit. Les forces d’ordre detindran a vehicles acompanyants, que s’hauran de fer responsables de les sancions que l’incompliment de la norma de circulació els ocasioni.

ARTICLE 10

L’organització disposarà, durant el desenvolupament de la prova i de forma permanent, d’un quadre de metges, ambulàncies i UVI’s mòbils, diversos punts de socors fixos, un lloc mèdic en l’arribada i diversos autobusos escombra.

ARTICLE 11

L’organització disposarà d’assistència mecànica al llarg de la prova però no està obligada a prestar servei a tots els participants. En cas d’avaria, la mà d’obra serà gratuïta, però les peces de recanvi correran a càrrec dels participants. Només es tindran en compte les reparacions que es puguin solucionar en ruta, excepte les punxades. Punts fixos d’assistència mecànica, a més mòbils en ruta. Tots els participants han de portar les seves recanvis i ser autosuficients. L’assistència mecànica de l’organització és un servei de cortesia.

ARTICLE 12

ÉS OBLIGATORI L’ÚS DEL MALLOT OFICIAL I DEL CASC DE CICLISME HOMOLOGAT.

ARTICLE 13

Una dotació de trànsit dels Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana de Tortosa i Protecció Civil vetllaran per la seguretat de la marxa.

ARTICLE 14

Tots els participants, hauran d’observar escrupolosament les disposicions de la Llei de la Seguretat Viària i el seu Reglament. La prova discorre per carreteres obertes al trànsit. Qui no compleixi la llei serà expulsat de la marxa i de les edicions posteriors. La inscripció a la prova suposa que el participant assumeix els riscos inherents a la participació en una prova oberta al trànsit, i exclou l’organització de la prova de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la participació en la prova.

ARTICLE 15

L’organització no es fa responsable de cap accident del que pogués ser causa o víctima el participant, que haurà d’estar cobert per la corresponent llicència federativa o assegurança d’accidents contractada a l’organització en cas de no estar federat. Tampoc es fa solidari de les despeses ni els deutes que poguessin contreure els participants durant la prova, ni de les pèrdues o avaries que poguessin patir les bicicletes o un altre equipament dels participants. El participant eximeix l’organització de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament d’objectes personals per qualsevol circumstància.

ARTICLE 16

Per recollir el dorsal ÉS OBLIGATORI presentar el DNI i la llicència de la RFEC o FCC en el cas que no s’hagi subscrit l’assegurança proposat per l’organització.

ARTICLE 17

L’organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun motiu ho estimi necessari. Així mateix es reserva el dret d’Admissió.

ARTICLE 18

Drets d’imatge. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza als organitzadors de la GRAN FONDO SB HOTELS TERRES DE L’EBRE a la gravació total o parcial de la seva participació en la mateixa i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna. Aquest article es fa extensible també a fotografies.

ARTICLE 19

El fet d’inscriure en aquesta prova suposa l’acceptació del present reglament i la renúncia a tots els drets contra l’organització, renunciant a tota acció legal que pogués derivar-se de la seva participació en la prova.

ARTICLE 20

De manera estricta, es realitzarà la penalització d’aquells participants que:
– No respectin el codi de circulació.
– No respectin les consignes de seguretat indicades per forces de l’ordre i per l’organització com avançar al vehicle policial de cap de marxa.
– No passin pel control de sortida i per altres situats en el recorregut.
– Embruten o degraden l’itinerari, llançant deixalles.
– Disposin de vehicle de suport propi, entorpint la marxa de la resta.
– Comportaments que impedeixin el normal desenvolupament de la prova i que vagin en contra del present reglament.
Els membres de les forces de l’ordre i de l’organització, prendran nota d’aquells que realitzin algunes de les conductes indicades anteriorment. L’organització adquireix el compromís davant la resta de participants i a les autoritats de sancionar-los de manera efectiva. La penalització serà:
– Desqualificació de la prova.
– Prohibició de participar en altres edicions de la prova.
– Les sancions imposades per les autoritats, a les quals per la seva actitud pogués fer-se mereixedor.

ARTICLE 21

L’organització designarà un grup de participants la funció consistirà a vetllar per la seguretat de la prova. Aquests col·laboradors tenen la facultat de comunicar a l’organització el comportament de qualsevol participant, de les conductes descrites a l’article 22. Aquestes comunicacions tindran idèntic valor que les denúncies efectuades per la pròpia organització.

ARTICLE 22

L’organització es reserva el dret a suspendre l’esdeveniment a causa de condicions meteorològiques extremadament adverses, sense l’obligació de tornar als participants l’import de la inscripció.